W3 HOTEL

พระพุทธมงคลมหาราช

เขาคอหงส์ ตั้งอยู่ในบริเวณของสวนสาธารณะหาดใหญ่ ความสูงของเขาไม่มาก ประมาณแค่ 371 เมตรเท่านั้น สามารถขับรถขึ้นได้อย่างสบาย โดยบนยอดเขาจะมีจุดให้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 จุดคือ พระพุทธมงคลมหาราช พระพุทธรูปปางห้ามญาติ ที่ประดิษฐานอยู่ยอดเขาลูกแรก เป็นพระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทานชื่อมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 หล่อด้วยทองเหลือง สูง 19.9 เมตร หันหน้าเข้าเมืองหาดใหญ่ ถือเป็นพระพุทธรูปประจำหาดใหญ่ที่ชาวบ้านนับถือมากที่สุดองค์หนึ่ง

credit: http://www.paipala.com/